PIMA-analyysit

PIMA-analyysit tarkoittavat pilaantuneen maan analyysejä. Maaperän pilaantuneisuuden selvittämistarpeeseen voi olla useita syitä. Tällaisia ovat mm. maankäytön muutos, alueelle suunnitellut rakennustyöt, muutokset alueen omistus- tai hallintasuhteissa, alueella harjoitetun toiminnan päättyminen sekä havaintoihin perustuva epäily pilaantuneisuudesta. Maaperästä haitalliset aineet voivat kulkeutua pohjaveteen.

Laivaväylien ja satamien rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä muussa vesirakentamisessa tehtävät ruoppaus- ja läjitystoimet aiheuttavat erilaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointiin voidaan käyttää mm. alueelta otettujen näytteiden laboratoriotutkimuksia.

MetropoliLab tarjoaa PIMA-analyysit ympäristön tilan selvittämisen tueksi. Tuotamme palveluja ensisijaisesti kuntien viranomaisille ja konsulttitoimistoille. Tuotamme myös alihankintapalveluita muille laboratorioille.

Pilaantuneiden maiden ja sedimenttien analyysivalikoimamme kattaa mm. valtioneuvosten päätöksen (214/2007) mukaiset PIMA-analyysit. Analyysivalikoiman monipuolisuutta täydennämme tarvittaessa käyttämällä alihankintalaboratorioina laatujärjestelmän omaavia laboratoriota.

Laboratoriomme on saanut mittavaa kokemusta maaperän ja sedimenttien tutkimuksista toimiessaan Helsingin ympäristökeskuksen ympäristölaboratoriona. Ympäristölaboratoriolla oli tärkeä rooli mm. Helsingin maaperän haitta-aineiden taustapitoisuuksien määrittämisessä.

Pilaantuneiden maiden analyyseissä on oikean analyysituloksen nopea määrittäminen usein ensisijaisen tärkeää. Teemme itse kiiretapauksissa tarvittavat keskeiset PIMA-analyysit. Sijaintimme Viikissä hyvien liikenneyhteyksien päässä mahdollistaa näytteiden nopean toimittamisen analysoitavaksi. Tarjoamme myös näytteiden noutoa suoraan työmaalta oman noutopalvelumme toimesta. Näin kykenemme toimittamaan analyysitulokset kiiretapauksissa jopa yhdessä vuorokaudessa.

Toimitamme analyysitulokset joustavasti sähköpostilla sekä tarjoamme mahdollisuuden tulosten seuraamiseen sähköisen tulospalvelun kautta omilla käyttäjätunnuksilla jo ennen kuin kaikki näytteen analyysit ovat valmistuneet.