Ekotoksisuustestit

MetropoliLab Oy tarjoaa ekotoksisuustestausta akkreditoidusti kolmella eri testieliöllä (FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025).

Daphnia magna –vesikirppu

Pseudokirchneriella subcapitata -viherlevä

Vibrio fischeri -valobakteeri.

Ekotoksisuustestien tarkoituksena on määrittää jonkin näytteen haitallisuutta eliöstölle altistamalla koe-eliö eri pitoisuuksille testattavaa näytettä. Näitä testimenetelmiä käytetään esimerkiksi erilaisten jätevesien myrkyllisyyden arvioinnissa.

Toksisuustestejä voidaan käyttää nopeana testausmenetelmänä suurienkin näytemäärien myrkyllisyyden testauksessa ja niiden avulla voidaan saada nopeasti kokonaiskuva näytteiden mahdollisesta haitallisuudesta eliöille. Jo pienet haitta-ainepitoisuudet voivat olla haitallisia eliöstölle ja toisaalta kemikaaleilla saattaa olla yllättäviäkin yhteisvaikutuksia, joita ei pystytä havaitsemaan pelkkien kemiallisten analyysien perusteella.

viherlevatesti_kuva1